Leveringsvoorwaarden en klachtenreglement

LoopbaanIMPULS

 • stelt alles in het werk om de met jou overeengekomen doelen te realiseren;
 • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door jou ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
 • stelt zich zodanig op dat jouw belang centraal blijft staan;
 • verplicht zich strikt aan de overeengekomen coachdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • indien LoopbaanIMPULS onverhoopt een consult moet annuleren, word je daarvan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld en breng ik die uiteraard niet in rekening.

Totstandkoming

De overeenkomst tussen de jou en LoopbaanIMPULS komt tot stand wanneer je het Informed Consent voor akkoord hebt ondertekend.

Verschuiving

De datum van een coachgesprek kan kosteloos worden verschoven, mits dit (meer dan) 24 uur vóór de afgesproken datum plaatsvindt. Bij een verschuiving binnen die 24 uur, brengt LoopbaanIMPULS het volledige oorspronkelijke gesprek in rekening.

Vervanging

Mocht je te laat afzeggen, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om een ander van die ingeplande tijd gebruik te laten maken.

Annulering

 • Tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de eerste coachconsult kan het traject kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen 5 en 10 kalenderdagen voor de eerste dag, wordt 50% van de begrote kosten van het traject in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan 5 kalenderdagen betaal je 100% van de begrote kosten.
 • In geval je na aanvang van de coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de coaching deelneemt, zonder dat daar wederzijdse overeenstemming over is bereikt, heb je geen recht op enige terugbetaling. Je ontvangt wel een kortingsbon om binnen één jaar voor 75% van het geldende uurtarief een individueel coaching- of adviestraject te volgen, of de mogelijkheid om een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de begrote uren.
 • Indien LoopbaanIMPULS door omstandigheden een opdracht niet (geheel) kan nakomen, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.
 • Annulering dient uitsluitend schriftelijk (via mail) te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van de verstuurde mail (of evt. de poststempel).

Klachtenreglement

Het niet uiten van klachten en vragen kan tot irritatie leiden. Ik adviseer om dit, voor zover mogelijk, bespreekbaar te maken. 
Wanneer een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan je deze melden bij de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten: de VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde).

Ik val onder de wet WKKGZ – alternatieve zorg (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg).

Ik ben ingeschreven bij de TCZ ( Toezicht en het College van Beroep), een orgaan dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg bewaakt. Dat maakt mij onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Betaling

 • De totaalfactuur van een coachtraject wordt in zijn geheel via mail verzonden, direct na het eerste coachconsult.
 • Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ontvang je van LoopbaanIMPULS een betalingsherinnering.
 • Indien je binnen 14 dagen na die betalingsherinnering nog niet betaald hebt, ben je zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is LoopbaanIMPULS steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is LoopbaanIMPULS gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Aansprakelijkheid

LoopbaanIMPULS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de trainingen en /of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van LoopbaanIMPULS.