Leveringsvoorwaarden en klachtenreglement

LoopbaanIMPULS

 • stelt alles in het werk om de met jou overeengekomen doelen te realiseren;
 • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door jou ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
 • stelt zich zodanig op dat jouw belang centraal blijft staan;
 • verplicht zich strikt aan de overeengekomen coachdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden;
 • indien LoopbaanIMPULS onverhoopt een consult moet annuleren, word je daarvan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld en breng ik die uiteraard niet in rekening.

Totstandkoming

De overeenkomst tussen de jou en LoopbaanIMPULS komt tot stand wanneer je het Informed Consent voor akkoord hebt ondertekend.

Verschuiving

De datum van een coachgesprek kan kosteloos worden verschoven, mits dit (meer dan) 24 uur vóór de afgesproken datum plaatsvindt. Bij een verschuiving binnen die 24 uur, brengt LoopbaanIMPULS het volledige oorspronkelijke gesprek in rekening.

Vervanging

Mocht je te laat afzeggen, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om een ander van die ingeplande tijd gebruik te laten maken.

Annulering

 • Tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de eerste coachconsult kan het traject kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij annulering tussen 5 en 10 kalenderdagen voor de eerste dag, wordt 50% van de begrote kosten van het traject in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan 5 kalenderdagen betaal je 100% van de begrote kosten.
 • In geval je na aanvang van de coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de coaching deelneemt, zonder dat daar wederzijdse overeenstemming over is bereikt, heb je geen recht op enige terugbetaling. Je ontvangt wel een kortingsbon om binnen één jaar voor 75% van het geldende uurtarief een individueel coaching- of adviestraject te volgen, of de mogelijkheid om een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de begrote uren.
 • Indien LoopbaanIMPULS door omstandigheden een opdracht niet (geheel) kan nakomen, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.
 • Annulering dient uitsluitend schriftelijk (via mail) te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van de verstuurde mail (of evt. de poststempel).

Betaling

 • De totaalfactuur van een coachtraject wordt in zijn geheel via mail verzonden, direct na het eerste coachconsult.
 • Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ontvang je van LoopbaanIMPULS een betalingsherinnering.
 • Indien je binnen 14 dagen na die betalingsherinnering nog niet betaald hebt, ben je zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is LoopbaanIMPULS steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is LoopbaanIMPULS gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Aansprakelijkheid

LoopbaanIMPULS is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de trainingen en /of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van LoopbaanIMPULS.

Klachtenreglement

DE WET KWALITEIT, KLACHTEN EN GESCHILLEN ZORG (WKKGZ)

Een wet die het voor jou als cliënt makkelijk maakt om een klacht te kunnen indienen zonder van het kastje naar de muur te worden gestuurd en voor de zorgverlener om zich te kunnen verbeteren en te leren.

Waar mensen werken kunnen er misverstanden ontstaan, ik wil dat je weet dat dit niet mijn intentie is. Mocht je feedback voor me hebben of ergens niet tevreden over zijn, dan verneem ik dat graag van je. Wil je meer weten over welke rechten je hebt en hoe de klachtenprocedure is opgezet lees je hieronder de viertal te onderscheiden stappen. De stappen vind je ook terug in dit stroomschema.

 1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
 2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website vivnederland.nl.
 3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
 4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/

Als de geschillencommissie een uitspraak doet dan wordt deze uitspraak geanonimiseerd gepubliceerd, zodat de opgedane ervaring gedeeld wordt en elke zorgverlener er kennis van kan nemen.

Ik wens je hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Mocht je vragen hebben over de procedure of de verschillende instanties die hiermee van doen hebben, hoor ik dat graag.