Leveringsvoorwaarden mbt coachtrajecten

Impuls

 • stelt alles in het werk om de met u overeengekomen doelen te realiseren;
 • verplicht zich tot absolute geheimhouding over alle door u ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie;
 • stelt zich zodanig op dat uw belang centraal blijft staan;
 • verplicht zich strikt aan de overeengekomen coachdata te houden, behoudens onvoorziene omstandigheden.
 • indien Impuls onverhoopt een consult moet annuleren, wordt u daarvan zo vroeg mogelijk op de hoogte gesteld; aan u worden geen kosten in rekening gebracht.

Totstandkoming

De overeenkomst tussen de u en Impuls komt tot stand wanneer een door u getekende opdrachtbevestiging door Impuls is ontvangen en deze ontvangst schriftelijk of per e-mail bij u is bevestigd.

Verschuiving

De datum van een coachgesprek kan kosteloos worden verschoven, mits dit (meer dan) 24 uur vóór de afgesproken datum plaatsvindt. Bij een verschuiving binnen die 24 uur, brengt Impuls het volledige oorspronkelijke gesprek in rekening.

Vervanging

Mocht u te laat afzeggen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om een ander van die ingeplande tijd gebruik te laten maken.

Annulering

 • Tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de eerste coachconsult kan het traject kosteloos worden geannuleerd
 • Bij annulering tussen 5 en 10 kalenderdagen voor de eerste dag, wordt 50% van de begrote kosten van het traject in rekening gebracht.
 • Bij annulering korter dan 5 kalenderdagen betaalt u 100% van de begrote kosten.
 • In geval u na aanvang van de coaching de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de coaching deelneemt, heeft u geen recht op enige terugbetaling. U ontvangt wel een kortingsbon om binnen één jaar voor 75% van het geldende uurtarief een individueel coaching- of adviestraject te volgen, of de mogelijkheid om een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de begrote uren.
 • Indien Impuls door omstandigheden een opdracht niet (geheel) kan nakomen, zal zij zich inspannen om een andere, naar haar mening gelijkwaardige, levering te verzorgen.Annulering dient uitsluitend schriftelijk (via mail) te geschieden. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van de verstuurde mail of de poststempel.

Betaling

 • Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien u niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, ontvangt u van Impuls een betalingsherinnering.
 • Indien u binnen 14 dagen na die betalingsherinnering nog niet betaald heeft, bent u zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Impuls steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Impuls gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

Aansprakelijkheid

Impuls is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door de opdrachtgever, deelnemers aan de trainingen en /of derden, tenzij kan worden aangetoond dat de schade het gevolg is van grove schuld of verwijtbare nalatigheid van Impuls.